นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

นโยบายของโรงเรียนบ้านห้วยพอด

1. จัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาในเขตบริการให้ทั่วถึง
2.เกณฑ์เด็กเข้าเรียนภาคบังคับ ในเขตพื้นที่บริการได้เข้าเรียนร้อยละ 100
3.ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของนักเรียน ทั้งระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
4.เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในโรงเรียน
5พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ
6.ปรับปรุงและพัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาดน่าอยู่ น่าเรียน มีความปลอดภัย
7.เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน
8.ส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
9.ดำเนินการตามนโยบายของทางราชการและหน่วยงานต้นสังกัด


วิสัยทัศน์
" ภายในปี 2565 โรงเรียนบ้านห้วยพอด นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ อยู่อย่างพอเพียง ก้าวไกลทันเทคโนโลยี มีความสุขถ้วนหน้า ชุมชนศรัทธา พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ สู่ความเป็นพลพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข"


พันธกิจ
" จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระจายอำนาจการบริหารการจัดการศึกษา ประสานการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนภาคเอกชนและท้องถิ่น"


Comments