ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านห้วยพอด 

โรงเรียนบ้านห้วยพอด ตั้งอยู่บ้านห้วยพอด หมู่ที่ 13 ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เดิมชื่อว่า “ โรงเรียนประชาบาลตำบลธาตุ 3                 (วัดบ้านห้วยพอด) ” ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2481 โดย ขุนวิจัยสรสิทธิ์ นายอำเภอกุดป่อง (ปัจจุบันคืออำเภอเมืองเลย ซึ่งขณะนั้น ตำบลธาตุ ขึ้นอยู่กับอำเภอเมืองเลย) และนายผา ทาแก้ว ศึกษาธิการอำเภอกุดป่อง พร้อมด้วยชาวบ้านห้วยพอด เป็นผู้จัดตั้งขึ้นและได้แต่งตั้งให้ นายเที่ยง วิจิตรจันทร์ มาเป็นครูใหญ่คนแรก เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมูลประถม ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในปี พ. ศ. 2507         นายเส็ง ศรพรหม ได้บริจาคที่ดินจำนวน 9 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา ให้เป็นที่ตั้งโรงเรียนแห่งใหม่ซึ่งเป็นที่อยู่ในปัจจุบันนี้                      ปัจจุบันโรงเรียนบ้านห้วยพอด จัดการศึกษาเป็น 2 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นอนุบาล 3 และระดับประถมศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนชาย 38 คน นักเรียนหญิง 48 คน รวม 86 คน ข้าราชการครู ชาย 3 คน หญิง 2 คน รวม 7 คน ลูกจ้างประจำตำแหน่งช่างไฟฟ้า ชาย 1 คน โดยมี นายแสงทอง ธนะสูตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพอด

Comments