กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


1.  นายธงชัย        แก้วพิลารมย์              ผู้ทรงคุณวุฒิ                               ประธานกรรมการ
2.  นายอเนชา        ดำทา                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                               กรรมการ
3.  นายนรินทร์       แก้วพิลารมย์            ผู้แทนครู                                    กรรมการ
4.  นายยอดชาย      ลาอ่อน                   ผู้แทนองค์กรชุมชน                       กรรมการ
5.  นายสายืน          มาตตวงษ์               ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กรรมการ
6.  นางสมหมาย       ยามา                    ผู้แทนศิษย์เก่า                             กรรมการ
7.  นายคำมวน        ลีลาลักษ์                 ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/องค์กรศาสนา    กรรมการ
8.  นายสุริยา          แก้วพิลารมย์            ผู้แทนผู้ปกครอง                          กรรมการ
9. นายแสงทอง        ธนะสูตร                 ผู้อำนวยการสถานศึกษา                กรรมการ
และเลขานุการ

Comments