รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริตนักเรียนท่องคำปฏิญาณตน ร.ร.สุจริตหน้าเสาธง เป็นประจำทุกวัน
 คณะครู บุคลากร ประชุมปรึกษาหารือโครงการต้านทุจริต


            ดำเนินการจัดทำการฝึกอบรม จัดทำโครงงา


                        
           
   

                                                                           
 ร่วมเข้าค่ายกับ สพป.เลย.1

                      
                                                            โรงเรียนบ้านห้วยพอดรับการประเมิน ร.ร.สุจริต การปฏิบัติที่เป็นเลิศ "โรงเรียนแห่งการออมทรัพย์" 
ได้รับรางวัลจาก ชนะเลิศของเขต สหก.ออมทรัพย์ครูเลย
     จัดทำหลักสูตร,จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการ, แผนการเรียนรู้

                                                     
                                                 
                     

Comments