วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายของโรงเรียน

วิสัยทัศน์

          ภายในปีการศึกษา    2563  โรงเรียนบ้านห้วยพอด  นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้  อยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ก้าวไกลทันเทคโนโลยี  มีสุขถ้วนหน้า  ชุมชนศรัทธา  พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ  สู่ความเป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

พันธกิจ

          จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ยกระดับและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระจายอำนาจการบริหารการจัดการศึกษา  ประสานการมีส่วนร่วมของประชาชน  ชุมชนภาคเอกชนและท้องถิ่น

เป้าประสงค์

          1.   ประชากรวัยเรียนทุกคนทั้งปกติ  พิการ และด้อยโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

          2.  นักเรียนทุกคน  ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          3.   โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษา

อัตตลักษณ์ของสถานศึกษา

          คุณธรรมนำความรู้เคียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณ์ ของสถานสศึกษา

          กิจกรรมการออมนักเรียน

Comments